PROIEKTUAK 

PROYECTOS

NOLEGA

Helburua klase barruan nahiz klasez kanpoko ekintzetan euskararen erabilera bermatzea da. Horretarako euskara kanpainak egiten ditugu urtean zehar. Eta Ttipiren figuraren bidez, ikasle txikienak euskaraz hitz egitera animatzen ditugu.

NOLEGA

El objetivo es garantizar el uso del euskera tanto dentro como fuera de clase. Para ello realizamos campañas de euskera a lo largo del año. Y a través de la figura de Ttipi animamos a los alumnos más pequeños a hablar en euskera. 


BERBA-LAPIKO

Euskararen mintzamena hobetzeko asmoz, berba-lapiko proiektuan parte-hartzen dugu. Parte hartzen dugun proiektu honen bidez, euskara erabilera sustatu nahi dugu, ikasleek hizkuntzarekin izan ditzaketen zailtasunak taldean gaindituz.

BERBA-LAPIKO

Con el objetivo de mejorar el lenguaje del euskera, participamos en el proyecto Berba-lapiko. Con este proyecto en el que participamos pretendemos fomentar el uso del euskera superando en grupo las dificultades que los alumnos y las alumnas puedan tener con el idioma. 

STEAM

Zientzia, teknologia, ingeriaritza, artea, matematika batzen dituen diziplinen multzoa. Ikasleengan bokazio zientifiko-teknologikoa pizteko, STEAM gaitasunak hobetzeko eta euren inguruko munduan modu aktiboan parte hartzera bultzatzeko helburuarekin lantzen dena. Horretarako: Robotika, ortua eta gela multisentsoriala proiektuetan parte hartzen dugu.

STEAM

Conjunto de disciplinas que aúnan ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. Se trabaja con el objetivo de despertar la vocación científico-tecnológica en el alumnado, mejorar las competencias STEAM y fomentar la participación activa en el mundo que les rodea. Para ello, participamos en proyectos como: robótica, huerta y tenemos una aula multisensorial. 

ROBOTIKA

Teknologia berrien ezagutza zabaltzeko asmoz, eta gazte ekintzaileak sustatzeko, Robotikako saioak ditugu gure eskolan (tailer gisa). Teknologiaren erabilera pasibo batetik, teknologiaren garatzaile aktibo izatera bultzatu nahi ditugu ikasleak. Eta hau guztia lantzen den bitartean, euskararen presentzia bermatuko da teknologia berrietan.

ROBÓTICA

Con el objetivo de difundir el conocimiento de las nuevas tecnologías y fomentar el emprendimiento, contamos con sesiones de Robótica en nuestra escuela (a modo de taller). El objetivo es que pasen de un uso pasivo de la tecnología, a animar al alumnado a ser un activo desarrollador de la tecnología. Y mientras tanto, se fomentará la presencia del euskera en las nuevas tecnologías. 

ESKOLA BARATZEA

Proiektu honen bidez, lurrarekiko errespetua sustatu nahi da, gure bizi–iturria bezala duen garrantzia azpimarratuz. Horretaz gain, ikasleek elikagaia freskoak eta osasungarriak kontsumitzeak duen garrantzia baloratzea du helburu. Baratzean lan eginez, umeek erantzukizuna, konpromisoa, lankidetzako jarrerak…. garatuko dituzte.

HUERTO ESCOLAR

Con este proyecto se pretende fomentar el respeto a la tierra, subrayando su importancia como fuente de vida. Además, pretende que el alumnado valore la importancia de consumir alimentos frescos y saludables. Trabajando en la huerta, los niños y niñas desarrollarán responsabilidad, compromiso, actitudes colaborativas... 

GELA MULTISENTSORIALA

Gure txikiek, gela honetan, bost zentzumenak integrazio osoz garatzen dituzte. Material desberdinekin sortzeko, esperimentatzeko, esploratzeko, eta irudikatzeko aukera dute.


AULA MULTISENSORIAL

Nuestros pequeños, en esta aula, desarrollan los cinco sentidos con plena integración. Tienen la oportunidad de crear, experimentar, explorar y representar con diferentes materiales. 


 BIDELAGUNA

Ikasleen emaitza akademikoak hobetzeko asmoz, ikasleei beraien egoerara egokitutako estrategiak garatzen laguduko zaie. Batez ere, euskara, gaztelera eta matematikako arloetan izan ahal dituzten zailtasunak gainditzera bideratuta dago proeiktu hau. 5 eta 6.mailako ikasleentzat zuzenduta dago.

 BIDELAGUNA

Con el fin de mejorar los resultados académicos del alumnado, se ayudará al alumnado a desarrollar estrategias adecuadas a su situación. Este proyecto está orientado a superar las dificultades que puedan tener especialmente en los ámbitos del euskera, el castellano y las matemáticas. Está dirigido a alumnos y alumnas de 5º y 6º.