Eskolako informazioa Información escolar

IKASTETXEKO HEZKUNTZ PROIEKTUAREN HELBURU OROKORRAK

 • kasleen gaitasun guztiak (sozialak, kognitiboak, afektiboak, motoreak...) agertarazi eta garatu beharrezko edukien ikaskuntzaren bitartez, ikaslea, dagokion neurrian, gizartean murgil dadin elkarlana eta ikuspegi kritiko batekin.

 • Ondorengo baloreak gain hartu eta defendatu: lagunkidetasuna, parekotasuna, besteekiko errespetua, elkarrrizketa, erantzunkizuna, tolerantzia...

 • Hasieratik euskeraren erabilpena bizkortu eremu guztietan, komunikabide eta ikaskuntzarako hizkuntza bezala.

 • Ohizko ekintzetan ikasleen autonomia garatu, jarrera kritikoak eta iniziatiba landuz.

 • Curriculum barruan hezkuntz ekintzak programatu, gure ingurunea ezagutu, errespetatu eta bere zaintzan parte hartzeko.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

 • Descubrir y desarrollar todas las capacidades del alumnado (sociales, cognitivas, afectivas, motrices...) por medio del aprendizaje de contenidos funcionales, que posibiliten la incorporación crítica y cooperativa al medio social correspondiente al nivel evolutivo.

 • Asumir y defender entre otros los valores de solidaridad, igualdad, respeto a los/as demás, diálogo, responsabilidad, tolerancia...

 • Fomentar el uso del euskera desde los primeros niveles y en todos los ámbitos como lengua de comunicación y aprendizaje.

 • Desarrollar la autonomía del alumnado en las actividades habituales, fomentando actitudes críticas y toma de iniciativas.

 • Programar acciones educativas dentro del currículo, dirigidas al conocimiento, respeto y participación en nuestro entorno sociocultural.

GARRANTZITSUAK DIREN GAIAK KONTUTAN HARTZEKO

Eskolan zein etxean lortu beharreko ohiturak:

 • Jendearekiko errespetoa.

 • Gorputzaren garbitasuna eta zainketa.

 • Puntualitatea.

 • Ohitura osansugarriak.

 • Elikadura kontrolatu.

 • Materialaren zainketa.

 • Arauak errespetatzea.

 • Elkartasuna.

 • Irakurtzeko ohitura.

 • Telebista, mugikorra, bideo-jolasen, erabilpenaren denbora mugatu.

 • Ingurugiroa ez erasotzea.

Kontuan izan behar duzue haurren heziketa gehien bat etxean garatzen dela eta besteok laguntzaileak garela.

TEMAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Hábitos a conseguir tanto en la escuela como en casa:

 • Respeto a uno mismo/a y a los demás.

 • Cuidado y limpieza del cuerpo.

 • Puntualidad.

 • Adquisición de hábitos saludables.

 • Controlar la alimentación.

 • Cuidado del material.

 • Respeto de las normas establecidas.

 • Solidaridad.

 • Lectura diaria.

 • Limitar el tiempo de uso de la televisión, video-juegos, móvil…

 • Respeto al Medioambiente.

Tenéis que tener en cuenta que la educación de vuestros hijos/as se lleva a cabo principalmente en casa y el resto colaboramos en ese desarrollo.

FUNTZIONAMENDU OROKORREI BURUZKO ARGIBIDEAK

 • Behar denean, e-mailen bidez, idatzitako oharra baten bidez abisuak bidali edo telefonoz mezuak Zuzendaritzan utzi (whatsapp ere erabiliz). Elkarrizketarako aldez aurretik zita eskatu.

 • Klase orduetan, umea eskolara ekartzeko edo eramaterakoan, Zuzendaritzatik pasatu behar da. Beraz, arduraduna etorri beharko da ikaslea jasotzera eta ekartzera.

 • Sarrera, irteera edota garraioari buruzko aldaketak tutoreari jakinarazi behar dira.

 • Umeak klasean dauden bitartean ezin izango du inork geletara joan, ez badu aldez aurretik hitzordua.

 • Ordutegi barruan eskolak edo klaseak antolatzen dituen irteeretan edo ekintzetan parte hartzea komenigarria da. Kanpoko irteerak direnean, guraso edo legezko tutorearen baimena behar dute ikasleek.

 • Kexak, iradokizunak edo arazoren bat sortzen denean, eman behar diren pausoak: Inplikatuta dagoen irakasle edo tutorearengana jo eta, konpontzen ez bada, Zuzendariarengana; azken aukeran, Eskola Kontseilura.

 • Eskolako materiala guztiona da. Txarto erabiltzeagatik apurtzen bada, ikasleak berak berrezarri behar izango du.

 • Txakurrak edo kalterik sor dezaketen animalirik ezin da sartu.

 • Ikastetxean debekatuta dago erretzea.


ESKOLAN BOTIKA EMATEA

 • Ikasleren batek botika bat hartu behar badu medikuaren agiria beharrezkoa da eta horrez gain, gurasoen eskaera idatzia.

ACLARACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO GENERAL

 • Los avisos se harán llegar a través de notas escritas, vía e-mail, llamando por teléfono, por medio de mensajes de whatsapp o dejando notificación explícita en Dirección. Para temas que requieran entrevista, concertar previamente las citas.

 • Tanto para recoger como para traer a un niño/a durante el horario lectivo se debe pasar por Dirección. Por lo tanto, tendrá que acudir un/a responsable a recoger o a traer al alumno/a.

 • Todo cambio en lo referente a entradas, salidas y transporte tiene que ponerse en conocimiento de los tutores/as.

 • Mientras los alumnos/as están en clase no se puede acceder a las aulas si no hay una cita previa.

 • Es recomendable tomar parte en las salidas y actividades que la clase o escuela organice en el horario escolar. Cuando se realicen salidas, se tendrá que presentar la autorización firmada por el padre, la madre o responsable legal.

 • Cuando surjan quejas, problemas o sugerencias, los pasos a seguir serán: Acudir al profesor/a implicado/a o al tutor/a y, si no se soluciona, acudir Dirección y, en última instancia, al Consejo Escolar.

 • El material del Centro es de todos/as. Si se rompiese por mala utilización el propio alumno/a deberá reponerlo.

 • Está prohibida la entrada de perros y demás animales en el recinto escolar.

 • Está prohibido fumar en el recinto escolar.

MEDICACIÓN EN LA ESCUELA

 • En caso de que algún alumno/a tenga que tomar alguna medicación se exigirá el certificado médico que lo justifique y la solicitud correspondiente de los padres. Si alguien autorizado acude al centro a medicar a algún niño/a deberá pasar previamente por Dirección.PROTOKOLOA, HEZKUNTZA-ESPARRUAN HAUR ETA NERABEEK JASAN DITZAKETEN BABESGABETASUN-EGOERAK ETA TRATU TXARRAK, ABUSUA ETA SEXU-JAZARPENA PREBENITZEKO ETA EGOERA HORIETAN JARDUTEKOA, ETA HEZKUNTZA-ESPARRUAN ETA ADINGABEEN BABESEAN ESKU HARTZEN DUTEN ERAGILEEN ARTEKO LANKIDETZA ETA KOORDINAZIORAKOA

Eusko Jaurlaritza Hezkuntza Sailak agindutakoa, ondorengo informazioa helarazten dizuegu:

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».

Protokoloaren funtsezko helburua adingabeak babestea da, adingabeek babesgabetasun-egoerak, tratu txarrak, jazarpena edo sexu-abusuak jasan dituztela uste bada.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO ANTE SITUACIONES DE POSIBLE DESPROTECCIÓN Y MALTRATO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE Y DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL ÁMBITO EDUCATIVO Y LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD

A petición del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, os hacemos llegar la siguiente información:

“Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma”.

La finalidad esencial de este Protocolo es la prevención y protección de las personas menores de edad ante posibles situaciones de desprotección, maltrato, abuso y acoso sexual, que se detecten en el ámbito escolar.

ESKOLA GARRAIOA

Eskola honek, Hezkuntza Sailak ordaintzen duen garraio zerbitzua eskeintzen du bi kilometro baina urrunago bizi diren ikasleentzat baina eskolaren zonaldearen barruan izan behar da. Aurreko zonifikazioan oinarriturik garraio-eskubidea duten ikasleen zerrenda berezi bat dago. Ibilbidea betetzeko taxi bi ditugu.

 • 1.Taxia: Las Carreras, Sanfuentes eta Gallarta.

 • 2.Taxia: Triano y Las Calizas

Patio zaintzailea: ANA MARTÍNEZ

TRANSPORTE ESCOLAR

Este Centro dispone de servicio de transporte a cargo del Departamento de Educación para el alumnado que reside a más de dos kilómetros de la escuela dentro de la zona de influencia. Existe una lista especial de alumnos con derecho a transporte que tiene su origen en la zonificación anterior. Este año contamos con dos taxis para cubrir el recorrido.

 • Taxi 1: Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta.

 • Taxi 2: Triano y Las Calizas.

Cuidadora de patio: ANA MARTINEZ